Musikterapi

Hvad er musikterapi?

Musikterapi er en behandlingsform med brug af musik og samtale.

Musikterapeuten er uddannet som Cand. Mag i musikterapi fra Aalborg Universitet, og har en godkendt eksamineret certifikation til at udføre psykoterapi i form af musikterapi.

I musikterapi bruges musik til at nå terapeutiske mål.

Musikterapi går ud på at skabe kontakt og kommunikation med mennesker gennem musikalske aktiviteter og oplevelser. I musikterapeutiske forløb anvendes musik med henblik på at skabe trygge relationer, vække social interesse og bryde social isolation, mindske stress, give smertelindring, styrke identitet, øge mestring, bearbejde følelsesmæssige traumer, m.m. alt efter den enkelte klients behov, med andre ord, så kan de overordnede mål fx være at skabe afklaring, forandring og udvikling, og at opretholde eller genetablere psykiske og fysiske færdigheder.

De konkrete mål afhænger af den enkelte klient, og musikterapisessionerne tilrettelægges efter klientens behov og aktuelle situation.

Musikken bruges forskelligt, f.eks. benyttes improvisation, musiklytning, brug af komponeret musik, sammenspil, sang og bevægelse, leg med lyd, m.m.

Musikterapi kan foregå individuelt og i gruppe.

Musikalske færdigheder kræves ikke.

Hvorfor vælge musikterapi?

Musikterapi er en non-verbal terapiform, der er særlig velegnet til mennesker der har svært ved at sætte ord på deres følelser og som oplever, at sproget er utilstrækkeligt. 

Musikterapi er også velegnet til mennesker, som er alt for gode til at intellektualisere og distancere sig fra egne følelser.

Brug af musik i terapi giver mulighed for at komme i kontakt med og udtrykke følelser uden ord. 

I musikken synliggøres konflikter og problemstillinger, og den verbale del af terapien giver mulighed for refleksion og bearbejdning.

Den musikterapeutiske proces sigter mod at bruge kreativitet og spontanitet i en individuel udviklingsproces. Musikterapi tager udgangspunkt i klientens styrkesider og potentialer.

Musikterapi er også velegnet til kontaktetablering med klienter med nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne, og til mennesker med et handicap, hvor evnen til at tale er forstyrret, nedsat eller ikke tilstede.

Alle kan spille!

Alle kan spille i musikterapi – det er ikke nødvendigt at have lært at spille eller synge, det kan faktisk være en fordel ikke at have lært det, for i musikterapi gælder det om at udtrykke sig selv i musik, ikke om at fremføre et stykke musik! 

Måden, du spiller musikken på, er det vigtigste, for den fortæller noget om, hvordan du har det.

Når du laver musik i musikterapi, er alle mulige lyde vigtige; det kan være alt lige fra stille vejrtrækning til dramatiske skrig – en knyttet næve i klaveret, kan være lige så vigtig, som et stykke af Mozart, fordi det er klienten, og ikke musikken der er i centrum.

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation. Musikken anvendes i en proces der har til hensigt at støtte og fremme f.eks. kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation eller afspænding samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser.

Musikken som sprog

I musikterapi bruges musik som:

• et redskab til at skabe udvikling

• kroppens og følelsernes sprog

• et middel til samvær og samhandling

• en vej til følelsesmæssige oplevelser og erkendelser

• et personligt udtryksmiddel

• et medium for opbygning af terapeutisk relation og interaktion

Musikalske aktiviteter


Musikalske aktiviteter tilrettelægges efter behandlingens formål. Aktiviteterne kan være: Improvisationsmusik med stemme og instrumenter, brug af komponeret musik, sange, sammenspil indenfor forskellige genrer, musiklytning, afspænding m.m.

Musikterapi kan foregå individuelt eller i gruppe. Klienten behøver ikke at have musikalske færdigheder.

Musikterapeutiske arbejdsområder kan være:
• psykoterapi

• bearbejdning af sorg og krise

• smertebehandling

• stressreduktion

• genoptræning

• social og psykisk udvikling

• sansestimulation

• stemmetræning

• kropsbevidsthed

• sproglig udvikling

• personlig vækst

Målgrupper

Hvor bruges musikterapi i dag?

Der er ansat musikterapeuter på en række hospitaler, bl.a. på psykiatriske afdelinger, i specialbørnehaver og skoler, på plejehjem og behandlingshjem, i dag- og døgncentre, i Dansk Flygtningehjælp og på seminarier.

Nogle musikterapeuter er ansat i regionerne eller i kommunale institutioner, og andre har privat praksis.

Børn og unge, voksne og ældre med:

• kontaktvanskeligheder

• fysiske/psykiske handicaps

• udviklingshæmning

• sprog/tale/stemmeproblemer

• indlæringsvanskeligheder

• samt mennesker med ønske om personlig udvikling.

Kompetence

Musikterapeuter er kvalificerede til at varetage behandlings- og udviklingsarbejde i specialpædagogisk og psykiatrisk regi. Desuden har musikterapeuter kompetence til konsulent-, supervisions- og rådgivningsarbejde i social- og sundhedssektoren og i den private sektor. Musikterapeuter aflønnes efter Dansk Magisterforenings overenskomst med stat, region og kommune.

Tværfaglighed

Musikterapeuten kan indgå i tværfaglige behandlerteams med sin viden om klientens personlige og sociale udvikling.

Primære samarbejdspartnere er læger, psykiatere, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, lærere, fysio- og ergoterapeuter sygeplejersker, talepædagoger m.fl.